صدهزار نیروی پیاده روسیه در منطقه مرزی با اوکراین مستقر شدند.

صدهزار نیروی پیاده روسیه در منطقه مرزی با اوکراین مستقر شدند.