معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: تشکل‌های مردم نهاد در همه مراحل رسیدگی از جمله مرحله صدور رأی می‌توانند به قاضی دادگاه کمک کنند.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: تشکل‌های مردم نهاد در همه مراحل رسیدگی از جمله مرحله صدور رأی می‌توانند به قاضی دادگاه کمک کنند.