سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه وضعیت کشور در ایام کرونایی به شدت شکننده است همه نقاط ایران را درگیر بحران کرونا دانست.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه وضعیت کشور در ایام کرونایی به شدت شکننده است همه نقاط ایران را درگیر بحران کرونا دانست.