زینی وند گفت: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جایگاه ویژه ای دارد و ساختار آن در استان کرمان باید تقویت شود.

زینی وند گفت: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جایگاه ویژه ای دارد و ساختار آن در استان کرمان باید تقویت شود.