رکنا: نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: راه حل توسعه کشور و آرامش و آسایش در برقراری و توازن عدالت است، در این راستا راه آهن را باید از منظر توسعه پایدار نگاه کرد، زیرا حمل و نقل ریلی از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد است….

رکنا: نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: راه حل توسعه کشور و آرامش و آسایش در برقراری و توازن عدالت است، در این راستا راه آهن را باید از منظر توسعه پایدار نگاه کرد، زیرا حمل و نقل ریلی از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد است.