وزیر آموزش و پرورش از مدیران سازمان نهضت سواد آموزی خواست تا پس از ۴۱ سال از تاسیس این سازمان، با مرور تجربیات ارزنده این نهاد و تحولاتی که در میزان با سوادی انجام شده و پاسخگویی به نیاز‌های جدید، ماموریت‌های سازمان را بررسی و در صورت لزوم در آن بازنگر…

وزیر آموزش و پرورش از مدیران سازمان نهضت سواد آموزی خواست تا پس از ۴۱ سال از تاسیس این سازمان، با مرور تجربیات ارزنده این نهاد و تحولاتی که در میزان با سوادی انجام شده و پاسخگویی به نیاز‌های جدید، ماموریت‌های سازمان را بررسی و در صورت لزوم در آن بازنگری کنند.