استاندار خوزستان گفت: هیچ یک از مسوولان اجرایی از جمله اعضای شوراهای شهر و روستا حق جانبداری از کاندید خاص را نداشته و فرمانداران حتما نسبت به تخلفات احتمالی برخورد لازم را داشته باشند….

استاندار خوزستان گفت: هیچ یک از مسوولان اجرایی از جمله اعضای شوراهای شهر و روستا حق جانبداری از کاندید خاص را نداشته و فرمانداران حتما نسبت به تخلفات احتمالی برخورد لازم را داشته باشند.