رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور گفت: اولویت دولت این است که شکاف را در پرداخت کم و عدالت را بین مشاغل مختلف برقرار کند.

رئیس مرکز مطالعات سازمان استخدامی کشور گفت: اولویت دولت این است که شکاف را در پرداخت کم و عدالت را بین مشاغل مختلف برقرار کند.