فرماندار ملارد برلزوم افزایش ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد در سالجاری تاکید کرد.

فرماندار ملارد برلزوم افزایش ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد در سالجاری تاکید کرد.