سرپرست فرمانداری شادگان گفت: اجرای برنامه های فرهنگی در راستای مبارزه با اعتیاد در این شهرستان افزایش یابد.

سرپرست فرمانداری شادگان گفت: اجرای برنامه های فرهنگی در راستای مبارزه با اعتیاد در این شهرستان افزایش یابد.