تصویری وحشتناک از لحظه جداشدن چرخ یک موتور در حال حرکت که باعث پرتاب این موتور سوار شد را ببینید.

تصویری وحشتناک از لحظه جداشدن چرخ یک موتور در حال حرکت که باعث پرتاب این موتور سوار شد را ببینید.