لحظه ورود یک میلیون دوز واکسن بهارات به ایران که اهدایی از طرف هند است را ببینید.

لحظه ورود یک میلیون دوز واکسن بهارات به ایران که اهدایی از طرف هند است را ببینید.