فیلمی از لحظه ورود سیدابراهیم رئیسی به صحن سازمان ملل برای سخنرانی را مشاهده کنید.

فیلمی از لحظه ورود سیدابراهیم رئیسی به صحن سازمان ملل برای سخنرانی را مشاهده کنید.