نخست وزیر عراق پس از پایان سفر از عربستان، در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال قرار گرفت.

نخست وزیر عراق پس از پایان سفر از عربستان، در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال قرار گرفت.