صدای مردی از اهالی روستای سایه‌خوش هرمزگان که در حین اعلام خبر زلزله به نزدیکانش با زلزله شدیدتری در هرمزگان مواجه می‌شود.

صدای مردی از اهالی روستای سایه‌خوش هرمزگان که در حین اعلام خبر زلزله به نزدیکانش با زلزله شدیدتری در هرمزگان مواجه می‌شود.