تصاویری از لحظه قرآن به دست گرفتن رییسی در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل را ببینید.

تصاویری از لحظه قرآن به دست گرفتن رییسی در سخنرانی مجمع عمومی سازمان ملل را ببینید.