تصاویر لحظه رهگیری یک هدف هوایی توسط سامانه پدافندی اوکراین را ببینید.

تصاویر لحظه رهگیری یک هدف هوایی توسط سامانه پدافندی اوکراین را ببینید.