تصویری عجیب از لحظه برخورد یک دوچرخه سوار زن که با یک خودرو سنگین برخور داشت اما با واکنش عجیب راننده همراه بود. در این سانحه خوشبختانه دوچرخه سوار آسیب ندید…

تصویری عجیب از لحظه برخورد یک دوچرخه سوار زن که با یک خودرو سنگین برخور داشت اما با واکنش عجیب راننده همراه بود. در این سانحه خوشبختانه دوچرخه سوار آسیب ندید