یک عابرپیاده در آلمان، در اتفاقی تلخ و در شرایطی دید کافی به خیابان نداشت، تصادف وحشتناکی با یک موتورسیکلت کرد

یک عابرپیاده در آلمان، در اتفاقی تلخ و در شرایطی دید کافی به خیابان نداشت، تصادف وحشتناکی با یک موتورسیکلت کرد