کانال خبرگزاری فارس ویدئویی را با موضوع انفجار یکی از مراکز وزارت دفاع در اصفهان منتشر کرد.

کانال خبرگزاری فارس ویدئویی را با موضوع انفجار یکی از مراکز وزارت دفاع در اصفهان منتشر کرد.