در پی پیام صوتی منتشر شده از احمد مسعود که مردم افغانستان را به قیام علیه طالبان فراخواند، مردم کابل تظاهرات علیه طالبان را آغاز کردند.

در پی پیام صوتی منتشر شده از احمد مسعود که مردم افغانستان را به قیام علیه طالبان فراخواند، مردم کابل تظاهرات علیه طالبان را آغاز کردند.