شیوه بهتر ترکیب کردن گزینه‌های کم‌چربی و پرچربی است، مثلا خوردن یک لیوان شیر با چربی یک درصد یا بدون چربی در روز را با مصرف ماست پرچربی همراه کنید….

شیوه بهتر ترکیب کردن گزینه‌های کم‌چربی و پرچربی است، مثلا خوردن یک لیوان شیر با چربی یک درصد یا بدون چربی در روز را با مصرف ماست پرچربی همراه کنید.