انفجار مهیب بیروت و متعاقب آن استعفای دولت لبنان همچنان خبرهای این کشور را در میان خبرهای مهم جهان قرار داده است.

انفجار مهیب بیروت و متعاقب آن استعفای دولت لبنان همچنان خبرهای این کشور را در میان خبرهای مهم جهان قرار داده است.