با لبخند وارد صحنه شدند، با عشق نواختند و با شوق صحنه را ترک کردند؛ نوازندگان اتریشی بخش بین‌الملل جشنواره فجر شبی متفاوت را برای تماشاگرانشان رقم زدند….

با لبخند وارد صحنه شدند، با عشق نواختند و با شوق صحنه را ترک کردند؛ نوازندگان اتریشی بخش بین‌الملل جشنواره فجر شبی متفاوت را برای تماشاگرانشان رقم زدند.