عکسی که از غزال نظر در اینستاگرام خانم بازیگر منتشر شد.

عکسی که از غزال نظر در اینستاگرام خانم بازیگر منتشر شد.