رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از تهیه لایحه اجرایی کنترل و پیشگیری از پدیده فرونشست در شهرداری تهران خبر داد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از تهیه لایحه اجرایی کنترل و پیشگیری از پدیده فرونشست در شهرداری تهران خبر داد.