وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه تلفنی گفتگو کردند.

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه تلفنی گفتگو کردند.