وزیر خارجه روسیه، در پیامی به حسین امیر عبداللهیان، سمت جدید وی به عنوان وزیر خارجه جدید ایران را تبریک گفت.

وزیر خارجه روسیه، در پیامی به حسین امیر عبداللهیان، سمت جدید وی به عنوان وزیر خارجه جدید ایران را تبریک گفت.