این هواپیما صبح امروز از مبدا تهران در فرودگاه مشهد به زمین نشست.

این هواپیما صبح امروز از مبدا تهران در فرودگاه مشهد به زمین نشست.