معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید مرجعیت رسانه‌های داخلی به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد، گفت: ضرورت امروز کشور وجود رسانه‌های دو سویه، متکی به اعتماد دو طرفه از سوی نخبگان و جامعه است و در چنین شرایطی است که رسانه‌های داخلی برای مردم کشو…

معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید مرجعیت رسانه‌های داخلی به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد، گفت: ضرورت امروز کشور وجود رسانه‌های دو سویه، متکی به اعتماد دو طرفه از سوی نخبگان و جامعه است و در چنین شرایطی است که رسانه‌های داخلی برای مردم کشور مرجعیت پیدا می‌کنند و قطعا در این مسیر رسالت نهاد‌های حاکمیتی و مسئولین دولتی بسیار سنگین‌تر است.