گل سوم مارسی مقابل آژاکس توسط اوبامیانگ به ثمر رسید.

گل سوم مارسی مقابل آژاکس توسط اوبامیانگ به ثمر رسید.