با کاهش قیمت دلار، قیمت یورو بازار آزاد نیز افت کرد، اما قیمت یورو متشکل و سنا تغییرات مثبت را به ثبت رساند.

با کاهش قیمت دلار، قیمت یورو بازار آزاد نیز افت کرد، اما قیمت یورو متشکل و سنا تغییرات مثبت را به ثبت رساند.