قیمت گوشت، امروز بدون تغییر خاصی در بازار عرضه شد.

قیمت گوشت، امروز بدون تغییر خاصی در بازار عرضه شد.