امروز پراید ۱۱۱ در بازار آزاد ۸۶میلیون تومان معامله شد.

امروز پراید ۱۱۱ در بازار آزاد ۸۶میلیون تومان معامله شد.