افزایش قیمت هرشانه ۳۰ عددی تخم مرغ به حدود ۴۵ هزارتومان رسیده است.

افزایش قیمت هرشانه ۳۰ عددی تخم مرغ به حدود ۴۵ هزارتومان رسیده است.