با بازگشایی اصناف در دومین روز هفته رشد قیمت ها در بازار خودرو شدت بیشتری گرفته است.

با بازگشایی اصناف در دومین روز هفته رشد قیمت ها در بازار خودرو شدت بیشتری گرفته است.