قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از افزایش بی سابقه طی 7 سال گذشته با کاهش روبرو بوده است.

قیمت نفت در بازارهای جهانی پس از افزایش بی سابقه طی 7 سال گذشته با کاهش روبرو بوده است.