قیمت نفت در شرایط افزایش خوش بینی نسبت وضع بازارها در رابطه با کاهش ذخایر طلای سیاه در آمریکا برای دومین روز متوالی رو به افزایش است.

قیمت نفت در شرایط افزایش خوش بینی نسبت وضع بازارها در رابطه با کاهش ذخایر طلای سیاه در آمریکا برای دومین روز متوالی رو به افزایش است.