مدیر کل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان بهداشت درباره قیمت مصوب تست کرونا توضیحاتی را ارائه داد.

مدیر کل آزمایشگاه‌های مرجع سازمان بهداشت درباره قیمت مصوب تست کرونا توضیحاتی را ارائه داد.