رکنا: قیمت مسکن در برخی از مناطق 22 گانه تهران را مشاهده کنید. قیمت آپارتمان در این گزارش بین یک تا 30 سال ساخت است.

رکنا: قیمت مسکن در برخی از مناطق 22 گانه تهران را مشاهده کنید. قیمت آپارتمان در این گزارش بین یک تا 30 سال ساخت است.