شاهین دنده‌ای در بازار آزاد ۵۷۸ میلیون فروخته می‌شود اما قیمت شاهین اتومات به ۷۳۰ میلیون رسیده است

شاهین دنده‌ای در بازار آزاد ۵۷۸ میلیون فروخته می‌شود اما قیمت شاهین اتومات به ۷۳۰ میلیون رسیده است