لرستان- استاندار لرستان گفت: تولید ماسک در لرستان افزایش می‌یابد و با قیمت ارزانتر توزیع می‌شود.

لرستان- استاندار لرستان گفت: تولید ماسک در لرستان افزایش می‌یابد و با قیمت ارزانتر توزیع می‌شود.