نتایج نظرسنجی قیمت طلا کیتکو نشان از آن دارد که از 13 تحلیلگر شرکت کننده در وال استریت، 53.8 درصد قیمت طلا را نزولی پیش‌بینی می کنند. 30.8 درصد دیگر این قیمت را بدون تغییر ارزیابی کرده و تنها 15.4 درصد آن را صعودی عنوان کرده اند….

نتایج نظرسنجی قیمت طلا کیتکو نشان از آن دارد که از 13 تحلیلگر شرکت کننده در وال استریت، 53.8 درصد قیمت طلا را نزولی پیش‌بینی می کنند. 30.8 درصد دیگر این قیمت را بدون تغییر ارزیابی کرده و تنها 15.4 درصد آن را صعودی عنوان کرده اند.