بازار امروز شاهد رشد قیمت طلا 18 عیار است که هر گرم آن 10 هزار تومان گران شد و ۱,۳۷۲,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و دو هزار و سیصد ) تومان ارزش گذاری شد….

بازار امروز شاهد رشد قیمت طلا 18 عیار است که هر گرم آن 10 هزار تومان گران شد و ۱,۳۷۲,۳۰۰ (یک میلیون و سیصد و هفتاد و دو هزار و سیصد ) تومان ارزش گذاری شد.