امروز قیمت طلا 18 عیار در بازار ایران کاهش یافت و هر گرم آن نسبت به روز گذشته، ۱,۱۹۸,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و هشت هزار و نهصد) تومان نرخ گذاری شد….

امروز قیمت طلا 18 عیار در بازار ایران کاهش یافت و هر گرم آن نسبت به روز گذشته، ۱,۱۹۸,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و نود و هشت هزار و نهصد) تومان نرخ گذاری شد.