بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا 18 عیار است که هر گرم آن، ۱,۱۶۲,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و نهصد) تومان نرخ گذاری شد.

بازار امروز شاهد کاهش قیمت طلا 18 عیار است که هر گرم آن، ۱,۱۶۲,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و نهصد) تومان نرخ گذاری شد.