بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا 18 عیار است که به ۱,۱۵۶,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و شش هزار و دویست) تومان رسید.

بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلا 18 عیار است که به ۱,۱۵۶,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و شش هزار و دویست) تومان رسید.