بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلاست و هر گرم طلا 18 عیار ۱,۱۴۹,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و نه هزار و سیصد) تومان نرخ گذاری شد.

بازار امروز شاهد افزایش قیمت طلاست و هر گرم طلا 18 عیار ۱,۱۴۹,۳۰۰ (یک میلیون و یکصد و چهل و نه هزار و سیصد) تومان نرخ گذاری شد.