طلا 18 عیار امروز کاهش قیمت را تجربه کرد و ۱,۱۵۹,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و نه هزار و دویست) تومان نرخ گذاری شد.

طلا 18 عیار امروز کاهش قیمت را تجربه کرد و ۱,۱۵۹,۲۰۰ (یک میلیون و یکصد و پنجاه و نه هزار و دویست) تومان نرخ گذاری شد.