هر گرم طلا 18 عیار امروز در بازار کاهش قیمت را تجربه کرد و ۱,۱۷۷,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و نهصد) تومان معامله شد.

هر گرم طلا 18 عیار امروز در بازار کاهش قیمت را تجربه کرد و ۱,۱۷۷,۹۰۰ (یک میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و نهصد) تومان معامله شد.